Fishing Boat/Navigation Instrument/GPS Electronic Chart
 
                        
 
 
                 
 
 
  
                 
  
 
 
  
                 
  
 
 
  
                 
  
 
 
  
                  
  
 
 
  
                 
 
 
 
  
                 
  
 
 

Fishing Boat/Navigation Instrument/Three-in-one electronic chart GPS


  
                 
  
 
  
                 
 
 
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
            
  
                 
  
 

Fishing Boat/Navigation Instrument/Radar
  
                 
  
 
  
                 
  
 
https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/en/FishingBoat/Navigation/samyung-smr-3600
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                
 
 
 
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 


  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/en/FishingBoat/Navigation/ais88                                                         

Fishing Boat/Navigation Instrument/Automatic steering gear

  
                 
  
 

  
               
  
 
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
  
                 
  
 
                                                                                                                                         
  
                
  
 
 
  
                 
  
 
  
                
  
 
 
                                                                                                                                         

https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/new/yu-chuan1/dao-hang-hang-hai-yi-qi-chan-pin/jmc-gpc-500  
                 
  
 
  
                 
  
 
 
                                                                                                                                         

  
                
  
 
https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/en/FishingBoat/Navigation/ao-zhou-niu-xi-lan-c-map